Fosses sèptiques, depuradores, dipòsits...

Fabricant de tot tipus de dipòsits i depuradores. Fabricació personalitzada. Consultar preus i descomptes.

Trepovi. 

- SBR amb difusors

- SBR amb ejectors

- SBR amb desnitrificació

- OXIDACIÓ amb decantador

- FILTRE BIOLÒGIC COMPACTE

- FOSSA SÈPTICA

- ARQUETA DE DESBAST

- ARQUETA DE PRESA DE MOSTRES

- SEPARADORS DE GREIXOS

- SEPARADORS D'HIDROCARBURS

- DIPÒSITS VERTICALS

- DIPÒSITS HORITZONTALS

- DIPÒSITS PER ENTERRAR

- DIPÒSITS PER A AIGÜES PLUVIALS

- DIPÒDITS PER A AIGUA CONTRAINCÈNDIS

- DIPÒSITS PER A PRODUCTE QUÍMIC

- DECANTADORS

- POUS DE BOMBEIG

- ..........................